top of page

ДОГОВІР ОФЕРТИ

Договір публічної оферти про надання благодійної пожертви

 

     Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі - Оферта) адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб – відвідувачів веб-сайту БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Благодійний фонд «ХОУП.ЮА» в мережі Інтернет https://www.hope-ua.com/ (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Благодійний фонд «ХОУП.ЮА» (код ЄДРПОУ 44681121) (далі – Фонд) в особі директора Гринкевича Романа Ігоровича, що діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну пожертву (далі – Договір), на зазначених нижче умовах.

 

1. Терміни та визначення:

        Акцепт– повне і безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків.

        Благодійна пожертва– грошові кошти, що перераховуються Фонду на підставі цього Договору, для досягнення певних цілей благодійної діяльності, передбачених Статутом або програмами Фонду, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Фонду та цього Договору.

     Благодійник (для цілей цього Договору) – відвідувач сайту, дієздатна фізична або юридична особа, що здійснила Акцепт Оферти.

Оферта– публічна дійсна пропозиція Фонду, що розміщена на сайті: https://www.hope-ua.com/, про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло осіб, які можуть бути благодійниками згідно Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.

 

2. Предмет Договору

      2.1. Предметом цього Договору є безоплатна добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності Фонду. Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної пожертви.

    2.2. Благодійник погоджується, що його благодійна пожертва буде використана згідно з рішеннями органів управління Фонду на досягнення мети, цілей і завдань, передбачених Статутом Фонду, а також на покриття адміністративних витрат Фонду в установлених законодавством межах.

    2.3. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

  2.4. Сторони підтверджують, що предметом цього Договору не є пряме чи опосередковане отримання прибутку жодною із Сторін.

 

3. Акцепт

      3.1. Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден з усіма умовами Оферти, повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, ціллю публічного збирання коштів, а також підтверджує право Фонду використати Благодійну пожертву на адміністративні витрати Фонду.

   3.2. Моментом Акцепту є здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, або, незалежно від будь-яких дій Благодійника на Сайті, здійснення переказу через установу банку з призначенням платежу, яке включає позначення «благодійний внесок», або «благодійна допомога», або «благодійна пожертва», або інше подібне формулювання, яке дає можливість ідентифікувати платіж як благодійну пожертву на статутну діяльність Фонду.

  3.3. Договір укладається шляхом безумовного та повного  приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

       3.4. Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених п.3.2. Договору, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору.

    3.5. Договір розміщено на сайті https://www.hope-ua.com/ у  вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

 

4. Права та обов’язки Сторін

    4.1. Фонд має право:

  • Отримувати благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та Статуту Фонду;

  • Без погодження з Благодійником змінювати цілі, напрями і завдання використання благодійної пожертви в рамках статутної діяльності Фонду;

  • Без погодження з Благодійником використовувати частину благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

  • Оприлюднювати звітність про використання благодійних пожертв на Сайті.

    4.1.2 Фонд зобов'язаний:

  • Використовувати отримані благодійні пожертви відповідно до предмету та умов цього Договору та Статуту Фонду;

  • На вимогу Благодійника звітувати про використання благодійних пожертв. Інша інформація надається Фондом у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України.

    4.2. Благодійник має право:

  • Без обмежень за розміром та кількістю разів надавати Фонду Благодійну пожертву протягом всього строку дії цього Договору.

  • Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви.

 

5. Строк та місце збирання коштів

    5.1. Публічне збирання коштів триває до моменту припинення діяльності Фонду (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Фонду, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

       5.2. Публічний збір благодійних пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться згідно його Статуту.

 

6. Відповідальність Фонду

       6.1. Фонд несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Організації та законодавством України.

 

7. Інші умови

   7.1. Витрати, пов'язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.

   7.2. Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов Оферти. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Оферти. Крім цього, укладанням Оферти, Благодійник підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

    7.3. Благодійник надає згоду на те, що після передачі його контактна інформація може бути використана Фондом для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, Фонд зобов'язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

  7.4. Цей Договір не має терміну дії і дійсний з моменту його підписання Сторонами.

   7.5. Фонд є неприбутковою організацією, ознака неприбутковості (0036) - благодійні організації.

 

8. Банківські реквізити Фонду:

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «Благодійний фонд «ХОУП.ЮА»

Юридична адреса: Україна, м. Львів, вул. Героїв УПА, будинок 72

Код ЄДРПОУ 44681121

р/р UA593259900000002600401219350 в АТ «ОКСІ БАНК»

E:mail-адреси для узгодження можливих запитів:

hopeua.legal@gmail.com

bottom of page